Page 3 - IZOELEKTRO catalogue
P. 3

Dejavnost                     Activity       Splošno                      General
       Predmet našega poslovanja je razvoj, proizvodnja in prodaja  The subject of our business is development, production and
       opreme za izgradnjo elektroenergetskih sistemov do 52 kV.  sale of power transport equipment intended for constructions of
       Naši najpomembnejši proizvodi so:         electro systems up to 52 kV. Our most important products are:
        • odvodniki prenapetosti,            • surge arresters,
        • indikatorji stanja odvodnikov prenapetosti,  • surge arresters’ condition indicators,
        • natezni in podporni kompozitni izolatorji,  • tension and post composite insulators,
        • sistemi izgradnje daljnovodov,        • overhead power lines construction systems,
        • spojna in obesna oprema,           • junction and suspension equipment,
        • koncentrični material.            • connecting sleeves.
       Poleg prodaje lastnih izdelkov dobavljamo vso ostalo  Within the supply of own products we supply all other
       opremo, ki jo kupci pri nas zahtevajo.      equipment that customers request from us.

       Visokonapetostni laboratorij           High voltage laboratory
       Imamo lasten visokonapetostni laboratorij, ki ga nenehno  We have our own high voltage laboratory which is
       dograjujemo v skladu z najnovejšimi zahtevami standardov.  being continuously developed in line with the latest
       Omogoča izvajanje večine preizkusov na srednjenape- standard requirements. It allows performing most of
       tostnih odvodnikih po standardu IEC 60099-4. Za potrebe  the tests for medium voltage surge arresters according
       razvoja in proizvodnje lahko preizkušamo izolatorje do 60  to standard IEC 60099-4. For the purposes of
       kV obratovalne napetosti. Meritve izvajamo tudi za zunanje  development and production we can test insulators up to
       naročnike.                    60 kV operating voltage. We also perform tests for customers.

       Certifikati                    Certificates
       Zavedamo se, da je za naše odjemalce najpomembnejša  We are aware that the quality of products is most important
       kakovost proizvodov. Od leta 2000 imamo v podjetju  for our customers. Since 2000 we have established and
       vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja, ki  suitably maintained a system of guidance which fulfils
       izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001. Leta 2007 pridobljen  the demands of standard ISO 9001. Certificate ISO 14001
       certifikat ISO 14001 pa potrjuje odgovorno načrtovanje novih  gained year 2007 confirms responsible development of new
       proizvodov in ekološko ravnanje z okoljem.    products and eco-environmental management.

       Inovativnost                   Innovativeness
       V naših proizvodih je vgrajenih sedem lastnih patentov, ki  In our products are embedded seven patents which were
       smo jih razvili v lastnem razvojno-raziskovalnem inštitutu. Prvi  developed in our own Research and Development Institute.
       v svetu smo razvili, patentirali in leta 2004 pričeli s prodajo  First in the world we have developed, patented and in 2004
       kompozitnih podpornih izolatorjev z izolacijsko glavo in  began to sale post composite insulators with insulated
       inovativnim načinom pritrditve vodnika. V letu 2017 smo  top fitting and innovative method for attachment of wire
       razvili novo vzmetno sponko.           conductor. In 2017 we developed a new spring clamp.

       Novost                      Innovation
       SN odvodnik razreda DH - tip SNO je preizkušen v  Class DH surge arrester - SNO type is tested according
       skladu z najnovejšo izdajo standarda IEC 60099-4:2014.  to the latest edition of the IEC 60099-4:2014 standard.
       PKI - E nova različica zgornjega PA priključka z  PKI E - new version of PA upper fitting with spring
       vzmetno sponko za vodnike premera Φ15 do Φ30.  clamp for conductor with cross sections Φ15 to Φ30.
       PKIL IZO - nov tip izolatorja za ločilnike v petih  PKIL IZO - new type of insulator for switch disconnec-
       višinskih izvedbah za različne napetostne sisteme. tor in five height versions for different voltage systems.

       Cilji                       Goals
       Naš cilj je razviti in prijaviti vsaj dva patenta letno in postati  Our goal is to develop and apply at least two patents
       v svetu prepoznaven proizvajalec izdelkov z vgrajenimi  per year and to become a world recognized producer of
       lastnimi patenti.                 products with its own patents installed.

       Vizija                      Vision
       Nadaljnji razvoj je usmerjen v proizvodnjo srednjenapetostnih  Further development is focused on the production of
       odvodnikov prenapetosti s silikonskim plaščem, kompozitnih  medium voltage surge arresters with silicone coat and
       podpornih izolatorjev z uporabo priključkov iz izolacijskega  with an indication of leakage current, post line composite
       materiala in kompozitnih izolatorjev s kapacitivnim  insulators with end fittings made of insulating material and
       kazalnikom.                    composite insulators with a capacitive pointer.

       IZOELEKTRO - KORAK PRED ČASOM           IZOELEKTRO - AHEAD OF IT'S TIME


                          www.izoelektro.com                    1
   1   2   3   4   5   6   7   8