Page 10 - IZOELEKTRO catalogue
P. 10

1 NN odvodniki prenapetosti               LV surge arresters
      1.1  NNO in MOSIPO splošno            1.1  NNO and MOSIPO generally
      Proizvod                     Product
      NNO in MOSIPO so nizkonapetostni kovinsko oksidni  NNO and MOSIPO are low voltage metal oxide surge
      odvodniki prenapetosti s silikonskim plaščem. Namenjeni  arresters with silicone coating. They are designed to be
      so za vgradnjo v NN vode ali razdelilne omarice do 1 kV kot  installed in LV power lines or in junction boxes up to 1 kV as
      prva stopnja zaščite pred direktnim udarom strele. the first level of protection against direct lightning strikes.

      Lastnosti                     Characteristics
      Odklopna naprava reagira:             The disconnecting device reacts:
       •  po določenem številu udarov, ko v normalnem   •  after a certain number of strokes when in normal
        obratovanju tok skozi odvodnik naraste nad 1 mA, operation the current through the surge arrester
       •  v primeru atmosferske praznitve (tok večji od 65 kA). increases over 1 mA,
      Po delovanju odklopne naprave je potrebno zamenjati   • in case of atmospheric discharge (current bigger than 65 kA).
      odvodnik prenapetosti. Odklopna naprava je vidno ločena  After the disconnecting device has been actived it is necessary
      vendar povezana z odvodnikom prenapetosti.    to replace the surge arrester. The disconnecting device is
                               visibly separated but still attached to the surge arrester.

      Vgradnja                     Installation
      Mesto montaže odvodnikov prenapetosti NNO in MOSIPO,  The position for installing NNO and MOSIPO surge arresters
      določajo pravilniki in tehnični predpisi.     is decided by directives and technical regulations.
      Obvezno se vgradijo na:              They must be installed:
       •  vse odcepe in zaključke nizkonapetostnih prostih vodov,  •  on all branches and ends of low voltage overhead
       •  medsebojni razdalji maksimalno do 1000 m,   power lines,
       •  razdalji manjši od 500 m, kjer so nevihte pogostejše,  •  at a maximum mutual distance up to 1000 m,
       • vseh prehodih prostih vodov na kable in obratno.  •  at a distance smaller than 500 m, where storms
                                 occur more often,
                                •  in all passages from free conductors to cables and
                                 vice versa.
      Splošni podatki                  General data
       • Odzivni čas: tA < 25 ns            • Response time: tA < 25 ns
       • Temperaturno območje okolja: T = -40 °C … +85 ºC  • Ambient temperature range: T = -40 °C … +85 ºC
       • Stopnja zaščite: IP 67             • Ingress protection level: IP 67
       • Plašč: silikon LSR               • Coat: silicone LSR
       • Barva silikona: siva              • Silicone colour: grey
       • Napetostni nivoji: 275, 280, 440, 500, 690 V  • Voltage levels: 275, 280, 440, 500, 690 V
       • Testirani po standardu: IEC 61643-1 in IEC 61643-11  •  Tested according to standard: IEC 61643-1 and IEC 61643-11
       • IEC razred: II                 • IEC class: II
       • Ozemljitveni vodnik: H07V-K          • Earthning connductor: H07V-K

          HYDROPHOBIC UV RESISTANCE SELF-CLEANING        100 %
                   IP 67                 SUCCESFULLY
                                      TESTED    SLOVENIA
       Prednosti pred konkurenco             Competitive advantages
       NNO in MOSIPO odvodniki prenapetosti za zunanjo in  NNO and MOSIPO surge arresters for indoor and
       notranjo montažo imajo:              outdoor installation have:
        • stopnjo zaščite IP 67,             • ingress protection level IP 67,
        • silikonski plašč,               • silicone coating,
        • certifikat akreditiranega laboratorija,    • certificate from an accredited laboratory,
        •  dobro vidno ločen ozemljitveni vodnik po delovanju   •  well visible seperated conductor after operation of
         odklopne naprave.                the disconnecting device.
       Na zahtevo kupca izdelamo odvodnike prenapetosti  At the customer’s request we produce surge arresters
       NNO in MOSIPO:                  NNO and MOSIPO:
        • brez ozemljitvenega vodnika,          • without earthing conductor,
        • s poljubno dolžino ozemljitvenega vodnika,   • with any earthing conductor length,
        • s poljubnim zaključkom ozemljitvenega vodnika,  • with any end fitting on earthing conductor,
        • s poljubno barvo ozemljitvenega vodnika,    • with any colour of earthing conductor,
        • kot tovarniški komplet po izbiri kupca,    • as a factory set by customer's choice,
        •  z integriranim ozemljitvenim vodnikom poljubne dolžine.  • with integrated earthing conductor of any length.


     8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15